Pohled do pravidel: Extraliga družstev

Pro příští sezonu dochází v pravidlech českých soutěží k několika více či méně významným změnám v pravidlech. Největší změnou prošla extraliga družstev. Ta se po několika letech dvojutkání vrací k modelu se čtyřmi družstvy v jednom závodě. Konkrétní volba pak padla na mírně modifikovaný formát Světového poháru družstev.

Níže uvedená pravidla odpovídají oficiálním pravidlům soutěže pro rok 2015. Drobné úpravy pro potřeby článku byly provedeny v odstavci o startovních číslech týmů, odkazy na související pravidla byly nahrazeny jejich slovním vyjádřením a tabulky popisující nasazení jednotlivých jízd byly převedeny do přehlednější infografiky.

Pokud budete mít k uvedeným pravidlům dotaz, můžete jej položit v diskusi pod článkem, pokusíme se problematiku popsat podrobněji.

Všeobecně

Závody družstev složených z jezdců, kteří jsou uvedeni na soupiskách zúčastněných družstev pro tuto soutěž. Jednotlivé soupisky svých družstev předloží účastníci soutěže do 31. 1. VV SPD AČR.

V každém závodě startují čtyři týmy s tím, že každý tým musí v soutěži uspořádat dva závody.

Účastníci

Do závodů budou přijati družstvy přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě tohoto mistrovství může v každém družstvu startovat jeden jezdec s licencí vydanou jinou národní federací nebo  platnou licencí FIM vydanou pro mezinárodní ligové soutěže. Každý celek postaví tým z nejméně čtyř a nejvíce  z pěti jezdců.

Startovní číslo 2A červená, 4B modrá, 1C bílá a 3D žlutá musí mít jezdec juniorského věku do 21 let, držitel licence vydané AČR. Tento jezdec nemůže být nahrazen v jízdě číslo 3. V jízdách 5. – 16. může být v souladu s pravidly jednou nahrazen. Toto pravidlo takto upravuje tři povinné jízdy juniora týmu.

Manažer domácího týmu má právo znát sestavy hostujících družstev. Všechna hostující družstva jsou povinna nejpozději 24 hodin před závodem nahlásit pořadateli závodu své sestavy na pořadatelem určený E-mailový kontakt. Pořadatel je během následujících 60 minut předloží VV SPD AČR.

V sestavě kteréhokoli družstva může být kromě vlastních jezdců uveden jezdec, držitel licence AČR ze soupisky jiného týmu. Tento jezdec musí mít souhlas manažera svého týmu. Tímto jezdcem nemůže být žádný ze tří nejlepších jezdců týmů, držitelů licence AČR z platné soupisky k datu závodu. Tito jezdci budou vždy vyznačeni v platných soupiskách, které budou zveřejněny po každé úpravě. Základní soupisky budou vydány k 31. 1. 2015. Na soupisce musí být vždy uvedeni nejméně čtyři jezdci, držitelé licence AČR. Počet držitelů zahraničních licencí není omezen. Uzávěrka soupisek a všech úprav pro sezónu je 15. 7. 2015.

Složení družstva

Družstvo tvoří čtyři – pět nahlášených závodníků, každý manažer může na prvním zasedání Jury provést jednu změnu ve své sestavě. Nejmenší počet jezdců týmu nutných pro klasifikaci družstva v mistrovském podniku jsou tři závodníci. Žádný jezdec družstva nemůže absolvovat v závodě více jak šest jízd včetně závěrečné nominované jízdy.

Družstvo A (červený povlak)
Družstvo B (modrý povlak)
Družstvo C (bílý povlak)
Družstvo D (žlutý povlak)

Všechna družstva mají startovní čísla 1-5, přičemž st. č. 5 je náhradníkem.

Nasazení náhradníka musí manažer týmu nahlásit rozhodčímu nejpozději do skončení časového limitu dvou minut. Není-li změna nahlášena, nebude brán na jezdcem získané body zřetel, jezdec nebude klasifikován. Náhradník může nahradit programového jezdce kdykoli během závodu až do naplnění povoleného počtu jízd. (v základní části závodu však pouze čtyřikrát a jednou podle pravidla „Taktická rezerva“ nebo „Taktická rezerva „Joker““).

Taktická rezerva

Každý z jezdců může nastoupit do jedné další jízdy jako taktická rezerva v případě, že jeho družstvo prohrává o 6 a více bodů. Každý z jezdců může startovat jako taktická rezerva pouze jednou.

Když se rozhodne družstvo použít taktickou rezervu, manažer družstva musí ihned prostřednictvím vedoucího depa informovat rozhodčího závodu o této změně, nejpozději před vjezdem prvního jezdce na dráhu jízdy, ve které dochází k této změně.

Taktická rezerva „Joker“

Při použití této taktiky se získané body zdvojnásobí.

Pokud družstvo prohrává o 6 a více bodů může manažer tohoto družstva jmenovat pro následující jízdu jezdce taktiky „Joker“. Manažer družstva může také jmenovat jezdcem této taktiky programového jezdce. Použití této taktiky je možné naposledy v 16. jízdě závodu.

Každé družstvo může použít taktiku „Joker“ jen jednou v celém závodě.

Žádný jezdec nemůže absolvovat víc jak jednu jízdu taktické rezervy navíc, buď jako taktická náhrada nebo jako jezdec taktiky „Joker“.

Když se rozhodne družstvo použít taktiku „Joker“, manažer družstva musí ihned prostřednictvím vedoucího depa informovat rozhodčího závodu o této změně, nejpozději před vjezdem prvního jezdce na dráhu jízdy, ve které dochází k této změně.

Formát závodu

extraliga_rozpis_2015

Po skončení jízd 1. – 16. bude stanovena průběžná klasifikace družstev na 1. – 4. pozici podle celkového počtu bodů každého družstva, které získalo v průběhu těchto jízd. V případě bodové rovnosti družstev bude dána v průběžné klasifikaci přednost družstvu, jehož jezdci mají větší počet dosažených prvních, druhých, třetích nebo čtvrtých míst v jednotlivých jízdách. Trvá-li i po tomto porovnání bodová rovnost je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí výsledek 16. jízdy.

Jízdy číslo 17. – 20. se nazývají nominované. Startují v nich jezdci na základě nominace svých manažerů.

Manažer družstva, které je klasifikováno po 16. jízdě na 4. pozici, oznámí jako první nasazení svých jezdců do závěrečných jízd. Jako druhý oznámí nasazení svých jezdců manažer třetího družstva po 16. jízdě. Manažer družstva, které je v průběžné klasifikaci na 2. místě ohlásí nasazení svých jezdců jako třetí. Poslední hlásí nasazení svých jezdců manažer nejlepšího týmu po 16. jízdě závodu. Manažer může nasadit kteréhokoli člena svého týmu. Nasazeného náhradního jezdce však může vyměnit pouze v souladu s pravidlem „Taktická rezerva“.

Body a rovnost bodů v klasifikaci

Družstvo, které v závodě získá nejvyšší počet bodů, si do celkové klasifikace Extraligy započítá 4 body, družstvo, které v závodě získá druhý nejvyšší počet bodů, si do celkové klasifikace Extraligy započítá 3 body, družstvo s třetím nejvyšším počtem bodů, si do celkové klasifikace Extraligy započítá 2 body a čtvrtý tým v celkové klasifikaci 1 bod.

V případě rovnosti bodů po 20. jízdě v závodě rozhoduje dodatková jízda jednoho jezdce z každého družstva, kterého se bodová rovnost týká.

Mistrem České republiky, vítězem Extraligy se stane družstvo, které v soutěži získá nejvíce bodů v celkové klasifikaci.

Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci Extraligy rozhoduje:
1) Větší počet bodů ze všech jízd soutěže
2) Dodatková jízda jednoho jezdce z každého družstva s rovností bodů

Označeno štítky: Štítky:

Máte k tomu co říct?